沈翘夜莫深免费阅读新章节

Yamaha RX-V385
Blog

Yamaha RX-V385 – nowo?? w ofercie Yamaha

Najnowszy amplituner kina domowego Yamaha RX-V385 dost?pny w naszym salonie Audio ?wiat Jeszcze gor?ca nowo?? z nowej rodziny amplitunerów kina domowego Yamaha. Amplituner ten przeznaczony jest dla klientów którzy nie oczekuj? fajerwerków i naj?wie?szych dodatków którymi b?d? mogli pochwali? si? przed s?siadem, lecz zale?y im na klasycznym kinie 5.1 nadal gwarantuj?cym niezwykle wierne doznania ods?uchowe....

Czytaj dalej ?

Wzmacniacze s?uchawkowe
Blog

Wzmacniacze s?uchawkowe: czy ich potrzebujemy?

Je?eli cz?sto s?uchacie w domu muzyki przy u?yciu s?uchawek, a do tego lubicie, gdy muzyka ma du?o przestrzeni i jednocze?nie jest g?o?na, to by? mo?e przy s?uchawkach obserwujecie spadek mocy i pogorszenie si? jako?ci odbieranego d?wi?ku. Dlaczego? Niektórzy producenci sprz?tu audio traktuj? niestety wyj?cia s?uchawkowe nieco po macoszemu, stawiaj?c przede wszystkim na jako?? d?wi?ku odtwarzanego przez ods?uchy. Tymczasem tor s?uchawkowy pozostaje bez w?a?ciwego wzmocnienia sygna?u, przez co odtwarzany t? drog? d?wi?k jest p?aski i po prostu s?aby. Rozwi?zaniem tego typu problemów mo?e by? kupno wzmacniacza s?uchawkowego. Ale czy naprawd? potrzebujemy wzmacniaczy s?uchawkowych?

Czytaj dalej ?

s?uchawki bezprzewodowe
Blog

Czy warto kupi? s?uchawki bezprzewodowe?

Najs?ynniejszy chyba producent smatrfonów wprowadzi? swego czasu model telefonu bez gniazda s?uchawkowego 3,5 mm, co wywo?a?o mnóstwo kontrowersji w?ród u?ytkowników tego sprz?tu. Zamiast tradycyjnych s?uchawek zaproponowa? s?uchawki bezprzewodowe oparte o w?asny system transferu danych. I o ile u?ytkownicy telefonów tej firmy gremialnie krytykowali rozwi?zanie, o tyle tradycyjne s?uchawki bezprzewodowe ciesz? si? jednak popularno?ci? niema?ej grupy ludzi. Dzi? spróbujemy odpowiedzie? na pytanie – czy warto kupi? s?uchawki bezprzewodowe?

Czytaj dalej ?

Blog

Zestawy g?o?nikowe pasywne i aktywne

Niewtajemniczeni w arkana sprz?tu hi-fi podczas poszukiwań zestawów g?o?nikowych zastanawiaj? si? zapewne, które z niech lepiej jest naby? i u?ytkowa?: zestawy g?o?nikowe aktywne czy pasywne? Ka?de z tych rozwi?zań oczywi?cie ma swoje zalety, przedstawiamy wi?c krótkie ich porównanie, które by? mo?e umo?liwi kupuj?cym podj?cie decyzji.

Czytaj dalej ?

g?o?niki
Blog

Soundbar – zalety rozwi?zania

Ogl?danie telewizji nabiera zupe?nie innego wymiaru, gdy do odbiornika pod??czymy zewn?trzny zestaw audio, na przyk?ad system kina domowego. Niestety, ceny tych?e przekraczaj? najcz??ciej tysi?c z?otych, zazwyczaj oscyluj?c wokó? 2-3 tysi?cy, a do tego nie w ka?dym pomieszczeniu taki system si? sprawdzi. Ot, cho?by ze wzgl?du na nietypowy kszta?t pokoju. Do tego wypada?oby te? mie? elementarn?...

Czytaj dalej ?

Sonos Connect ZP 90
Blog

Jak dzia?a system multiroom?

Je?eli kochacie muzyk? tak bardzo, ?e nie chcecie si? z ni? rozstawa? w swym domu ani na minut?, ale nie satysfakcjonuje was spacerowanie po nim z przeno?nym g?o?nikiem (a ju? na pewno nie z graj?cym telefonem), to potrzebujecie jakiego? inteligentnego systemu nag?o?nienia. Poznajcie system multiroom!

Czytaj dalej ?

monitor audio
Blog

Monitory audio: czym w?a?ciwie s??

Mniej rozeznani w ofercie zestawów g?o?nikowych zapewne nie raz zastanawiali si?, czemu na kolumny g?o?nikowe w studio mówi si? monitory. Podpowiadamy wi?c, czym w?a?ciwie s? monitory audio.

Czytaj dalej ?

g?o?niki
Blog

G?o?niki Bluetooth: charakterystyka

Producenci sprz?tu audio poszukuj? wci?? nowych kierunków rozwoju. Wraz z ekspansj? Internetu, cyfrowych formatów d?wi?ku i urz?dzeń do ich odtwarzania (komputery, laptopy, smartfony, tablety itp.) oczywiste sta?o si?, ?e przeno?ne powinny sta? si? równie? g?o?niki dedykowane tego typu sprz?towi. Pierwsze bezprzewodowe g?o?niki oparte o technologi? Bluetooth pojawi?y si? w sprzeda?y w 1997 roku, czyli ju?...

Czytaj dalej ?

Blog

System 5.1 – jaki to?

Jeszcze ca?kiem niedawno do odtwarzania muzyki czy s?uchania ?cie?ki d?wi?kowej filmów wystarczy?o pod??czenie odpowiedniego sprz?tu do klasycznych kolumn trójdro?nych, jednak od jakiego? czasu na rynku pojawiaj? si? kolejne nowo?ci, mianowicie zestawy oferuj?ce coraz wi?cej g?o?ników. Czemu tak si? dzieje? Odpowied? jest prosta: d?wi?k utworów muzycznych zapisywany jest w systemie stereo (czyli na dwóch kana?ach), ?cie?ka...

Czytaj dalej ?

沈翘夜莫深免费阅读新章节,苏可歆顾迟免费阅读,沈翘夜莫深全文免费阅读最新章节
homeaboutnewsPartnerscontact
女主是侯府嫡女的重生姓上官嫡女类重生完结小说嫡女修仙 小说全文免费侯门嫡女 素素雪起点嫡女修仙翩然云若百度云
嫡女毒妃宁浅予皇邪儿黑腹嫡女嫡女废材小说网手机版邪王独宠嫡女狠逆天嫡女女强的小说